Målet måste förankras i företagets alla avdelningar

(Artikel ur Oxyma Innovations nyhetsbrev)

Ett bra sammansatt team, tydligt avgränsat projekt och förståelse för kunden är de tre viktigaste bitarna för att lyckas med utvecklingsprojektet. Det tycker i alla fall Kent Pålsson, produkt & marknadschef på Stoneridge Electronics i Bromma.

Kent har jobbat med produktutveckling på Stoneridge i 12 år. Han började som utvecklare, blev produktutvecklingsansvarig och arbetar nu som Produkt & Marknadschef. Han har sett många projekt, både lyckade och mindre lyckade. Nedan följer tre punkter som Kent tycker är viktigast för att få alla att jobba åt samma håll, mot samma mål.

1.       Sätt ihop ett bra team

En ny produkt kommer att påverka de flesta avdelningar i företaget. Produkten ska säljas och marknadsföras, komponenter ska köpas in, kvalitetsnivån ska uppfyllas och produktion ska kunna producera. För att projektet ska lyckas krävs att målet är förankrat hos alla berörda avdelningar. Deras åsikter måste med i målbilden och det är viktigt att de bidrar med sin kunskap tidigt i projektet.

–  Ett bra team sätts ihop specifikt för projektet och innehåller personer från alla berörda avdelningar i företaget. Hos oss ingår oftast personer från produktutveckling, produktledning, marknad, sälj, kvalitet, produktion, inköp samt någon från företagsledningen.

Svårigheten med att ha personer från olika avdelningar är att alla har olika referensramar och begreppsvärld. Det ställer extra krav på att ledaren ser till att alla har förstått. Alla ska ha samma bild av målet innan projektet drar igång. Annars riskeras missförstånd, förseningar eller att någon sätter sig på tvären en bit in i projektet.  När alla känner sig delaktiga och viktiga i projektet skapas engagemang och teamkänsla och vilja att nå det gemensamma målet.

2.       Skapa tydligt projekt

Ett tydligt projekt har ett team som är dedikerat till projektet, en tydlig och motiverad deadline samt en entydig och realiserbar målbild.

–   Teamets fokus ska vara projektet och inget annat. Genom att jobba koncentrerat tillsammans är det lättare att hålla den gemensamma målbilden.

För Stoneridge, som jobbar direkt mot fordonsindustrin, är det extremt viktigt att hålla sin deadline. Produktionen måste starta i tid. Kent berättar att svårigheten för dem ofta är att projekten spänner över flera år. Saker och ting hinner förändras. Nya tekniker dyker upp, fordonen ändras och kunden kan ändra sig under projektets gång. Trotts detta ska deadlinen hålla, kunden bli nöjd och målet bli uppfyllt.

–  Man måste ha den övergripande målbilden klar för sig genom hela projektet. Den ska vara tydlig och avgränsande men inte på detaljnivå. När projekten är så långa måste man hela tiden parera för ny fakta som dyker upp men det övergripande målet ska inte ändras. Man måste våga ta beslut och hålla fast vid dem så länge de stödjer huvudmålbilden.

3.       Förstå vad kunden verkligen behöver

Kent tycker att man bör se till att så många som möjligt i projektet har direkt kontakt med kunden. Teamet ska ha en gemensam uppfattning om vart, hur, av vem och varför produkten ska användas. Ju närmare kunden projektgruppen känner sig desto större bli engagemanget och när alla förstå vad det är kunden verkligen behöver så blir målet med projektet tydligare.

–  Låt teamet testa vad det är för behov produkten ska lösa. Ska produkten sitta i en lastbilshytt, låt dem köra lastbil. Förståelsen och engagemanget ökar och det är lättare att diskutera kring målet om alla har samma erfarenhet i botten.

Text: Hanna Johansson, Oxyma Innovation AB

www.stoneridge-electronics.com
Stoneridge Electronics verksamhet består i utveckling och produktion av elektroniksystem för kommersiella fordon, med tyngdpunkt på instrumenteringar, förarinformationssystem, styrdatorer, el-centraler och telematiksystem. Företaget ingår i den amerikanska Stoneridge-koncernen som har över 6000 anställda.